BODRUM TIP KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, Bodrum Tıp olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Bodrum Tıp ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI;

Kişisel verileriniz, Bodrum Tıp tarafından sağlanan hizmet ve firmamızın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ilişkide bulunduğunuz birim, ofis, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bodrum Tıp olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, Bodrum Tıp hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim numaralarımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda, firmamızı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, firmamızın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizleri Bodrum Tıp tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, beğeninize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önermek, firmamız ve firmamız ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması (Bodrum Tıp tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, firmaya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı ile toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ;

Toplanan kişisel verileriniz; Bodrum Tıp tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, gerekli çalışmaların yapılması, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenisi ile kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ilişki içerisinde bulunduğunuz firmamızın ve firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, firmamız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, firmamıza ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/alt işveren (yetkili ve/veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, firma yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ;

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Bodrum Tıp olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle firmamıza iletmeniz durumunda; talebin niteliğine göre talep, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, firmamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz.

Başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak firmamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede firmamıza KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.bodrumtip.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Cumhuriyet Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Estia Çarşısı No: 238 B/8 Bodrum/MUĞLA “ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ile info@bodrumtip.com adresine ya da var ise daha öncesinde firmamıza bildirdiğiniz ve firmamız sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile kvkk@bodrumtip.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” için tıklayın.